Slide: Đánh giá khung chính sách về đấu thầu dự án phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo

Chia sẻ từ góc độ nghiên cứu chính sách và pháp luật, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã phân tích những đánh giá về khung chính sách, sự phù hợp của hệ thống pháp luật và thực tế thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay trong việc áp dụng cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, qua đó rút ra những hạn chế, tồn đọng và đề ra một số khuyến nghị, đề xuất hướng tới hoàn thiện pháp luật về đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo và đấu giá bán điện.